ترامپ . با ایران به توافق میرسم

ترامپ . با ایران به توافق میرسم

رپیس جمهور آمریکا در جدیدترین سخنرانی خود به موضوعی اشاره کرده است که بیشتر به یک شعار تبلیغاتی نزدیک است تا واقعیت !

ترامپ: اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می رسیم

ادامه خواندن ترامپ . با ایران به توافق میرسم